Matematik

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att
undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om
detta,
• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
(Lpfö 18, s.14).

Lek.jpg