Sidhuvudbild

Klagomålshantering

Föräldrarnas synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla vår förskola.
Om du har klagomål eller synpunkter på Sverigefinska språkförskolan i Kista hoppas vi att framför det direkt till oss.
Om du inte är nöjd med förskolans hantering av ditt klagomål/din synpunkt kan du alltid kontakta Skolinspektionen

Klagomålshantering är ett sätt att:
• öka föräldrarnas inflytande på verksamheten
• öka möjligheten att åtgärda brister i verksamheten
• utveckla verktyg för att höja verksamhetens kvalitet

Rutiner vid inlämnande av klagomål/synpunkter

1. Informera personalen om att du vill lämna in klagomål/synpunkter. Om det gäller klagomål på personalen kontakta förskolechefen
2. Fyll i klagomålsblanketten och lämna den i slutet kuvert till förskolans pedagogiska ledare/förskolechefen
3. Klagomål/synpunkter behandlas snarast i personalmöte
4. Åtgärdsplan lämnas till den som lämnade in klagomål/synpunkt
5. Återföring
6. Uppföljning

Pedagogisk ledare i förskolan: Maija Salo 070 756 13 01

länktext