Klagomålshantering

Klagomålshantering

Föräldrarnas och elevernas klagomål/synpunkter är viktiga för oss i utveckling av förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Om du har klagomål eller synpunkter på Språkförskolan Gläntans verksamhet hoppas vi att du framför det direkt till oss.
Om du inte är nöjd med förskolans hantering av ditt klagomål/synpunkt kan du alltid kontakta Skolverket i Stockholms kommun.

Klagomålshantering är ett sätt att:
¤ öka föräldrarnas och elevernas inflytande i verksamheten
¤ öka möjlighet att åtgärda brister i verksamheten
¤ utveckla ett verktyg för att höja verksamhetens kvalitet

Rutiner för inlämnandet av klagomål:
1. Klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt i första hand till rektor
2. Muntligt klagomål dokumenteras alltid
3. Den som lämnar klagomål informeras om hur ärendet behandlas
4. Klagomål utreds i skolans ledningsgrupp som består av rektor och lärare
5. Återkoppling lämnas skriftligt av dem som tog emot klagomål, inom en vecka
6. Klagomålets innehåll analyseras i skolans ledningsgrupp och lämpliga åtgärder/utvecklingsmål planeras in (mål, innehåll och arbetssätt)
7. Uppföljning av resultat
8. Dokumentation av fortsatt utvecklingsbehov

Förskolans rektor:

Sinikka Sjöstedt, Tel: 070–756 33 82, email: sinikka.sjostedt@sverigefinskaskolanikista.se

Verksamhetsledare:
Anne Rantavuori, Tel.070-756 13 01, email: anne.rantavuori@sverigefinskaforskolan.se

Klagomalshantering.jpg